1.

otázka

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

 • Táto definícia manželstva je už súčasťou našej ústavy a referendum tento fakt nemení. Skutočný spor nie je o názve tejto inštitúcie, ale o tom, či aj dlhodobé, stabilné, milujúce a navzájom si oddané páry rovnakého pohlavia majú mať zákonom určené rovnaké práva a povinnosti.
  K tejto otázke sa však referendum nevyjadruje.
 • Dnes viac ako 70 % obyvateľov Európskej únie žije v krajinách, ktoré dávajú možnosť párom rovnakého pohlavia uzavrieť minimálne registrované partnerstvá,
 • vrátane našich susedov Česka, Rakúska a Maďarska, a tento fakt sa nijako neodrazil na kvalite života heterosexuálnych párov, manželstiev, či pôrodnosti v danej krajine. Rovnako cirkvi nie sú nikým nútené tieto zväzky uznávať a ich náboženská sloboda je garantovaná.
 • Nezmyselnú formuláciu otázky podčiarkujú jej možné dôsledky:
  Ak podľa nej máme nazývať manželstvom len zväzok jedného muža a jednej ženy, ako budeme potom po slovensky nazývať manželstvá párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí?
  Ak niekto na ulici verejne nazve právoplatne zosobášený pár rovnakého pohlavia v zahraničí za manželov, bude pokutovaný, potrestaný?
2.

otázka

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

 • Plne rešpektujeme princíp rodinného práva, že deti z inštitúcií majú byť osvojené v prvom rade manželskými pármi, aby bola zaručená stabilita rodinného prostredia. A o zmenu tohto princípu nikto neusiluje. A referendum tu opäť nemôže zmeniť súčasný stav.
 • Štát nemôže deťom garantovať právo na otca a matku jednoducho preto, že nie je v jeho moci vrátiť rodičov deťom, ktoré ich dnes z rôznych dôvodov nemajú. Rovnako by sme museli úplne zakázať možnosť osvojenia jednotlivcom, čo nie je predmetom tohto referenda.
 • Strašenie masovým odoberaním detí a ich dávaním na výchovu homosexuálnym párom sa nezakladá na realite. Náhradná starostlivosť o deti je krajným riešením, keď dieťa už nemôže žiť so svojou biologickou rodinou. Výber náhradnej rodiny je tiež časovo náročný proces a tieto rodiny sú pod prísnym drobnohľadom štátu.
 • Skutočný spor v tejto oblasti sa opäť nedotýka referenda. Ide v ňom o to, či si deti už dnes vyrastajúce v rodinách párov rovnakého pohlavia zaslúžia rovnakú právnu ochranu ako ostatné. A teda, či by partner alebo partnerka biologického rodiča, ktorý/á sa reálne spolupodieľa na starostlivosti o dieťa a s ktorým/ktorou má dieťa citovú väzbu, mal mať možnosť si toto dieťa osvojiť. Samozrejme po súhlase druhého biologického rodiča rovnako, ako je to dnes možné v prípade druhého manželstva.
3.

otázka

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 • Už dnes majú rodičia právo, ak nesúhlasia so spôsobom alebo niektorou z metód vyučovania, svoj názor odkonzultovať s vedením školy alebo vybrať si školu podľa svojho vierovyznania, národnosti či svetonázoru.
 • Rodičia učia svoje deti hodnoty, morálne princípy v súlade so svojím vierovyznaním a svetonázorom a sú vzormi správania a toto im nikto nemôže vziať a ani to nikto nespochybňuje.
 • Škola učí deti fakty v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním. V čase informačno-technologickej revolúcie majú deti prístup k množstvu neoverených, nespoľahlivých a niekedy aj škodlivých informácií o sexualite a reprodukčnom zdraví a práve škola
 • by mala citlivo a veku primeraným spôsobom sprostredkovať objektívne informácie aj o tejto problematike. Deti majú právo na vzdelanie, ale tiež je nespochybniteľným právom rodičov hovoriť deťom, ako by sa mali správať a teda naložiť s týmito informáciami.
 • Učiteľky a učitelia sú profesionáli, musia mať primerané vzdelanie, ktoré si priebežne dopĺňajú. Učebné osnovy a metódy sa menia len po zdĺhavých odborných a verejných diskusiách a na ich uskutočňovanie dohliada školská inšpekcia. Argumentácia založená na fámach a nezmysloch, ako je nácvik sexuálnych polôh v školách, je preto nepochopiteľná a považujeme to za urážku profesionálnej cti celého učiteľského stavu.
 • V prípade platnosti referenda a súhlasnej odpovede na túto otázku, by jeho realizácia bola prakticky nemožná. Školy by museli zabezpečiť náhradný program pre deti, ktorých rodičia by s obsahom vzdelávania nesúhlasili a nijakým spôsobom by nebolo možné zabezpečiť, aby sa tieto informácie nedozvedeli od svojich spolužiakov a spolužiačok.