Páry rovnakého pohlavia (gejské a lesbické páry) sa chcú brať z rovnakých dôvodov ako všetci ostatní:

  • aby vyjadrili vzájomnú lásku a zámer zostať spolu po zvyšok života,
  • aby prijali vzájomný sľub vernosti a podpory v šťastí aj v nešťastí a v zdraví aj v chorobe, a to verejne pred orgánom štátu v okruhu svojej rodiny a priateľov,
  • aby vytvorili právny zväzok uznaný štátom (štátom uznaný príbuzenský vzťah), ktorým by upravili praktické otázky spolužitia v domácnosti, spoločného majetku, dedenia, vzájomného zastupovania, vyživovacej povinnosti a pod.,
  • aby zabezpečili čo najvhodnejšie prostredie pre výchovu ich súčasných či budúcich detí.

A preto požadujú, aby legislatíva nediskriminačným spôsobom uznala existenciu životných partnerstiev párov rovnakého pohlavia, upravila spôsob ich evidencie a definovala ich vzájomné práva a povinnosti.

Iniciatíva Inakosť

E-mail: nejdeme@inakost.sk